Petr Hujňák
odborný garant TOP Programu

hujnak TOP Program letos vstoupil do druhé desítky své existence a zůstává nejvýznamnější soutěží pro systémové integrátory a ICT společnosti. Jedenáctý ročník TOP Programu poukazuje na nesporné trendy vývoje ICT společností a systémových integrátorů především. Kdo chce být systémovým integrátorem, nestačí mu dnes dodávat jako součást svého plnění jen excelentní integrační služby. K této podmínce nutné je třeba přidat v současné době schopnost dodávky inovací. Letošní ročník TOP Programu byl proto profilován na inovace s využitím potenciálu ICT pod záštitou evropského roku 2009 „Creativity and Innovation“. 

   
 
Tři soutěže TOP programu 2009

satelity2008Jedenáctý ročník TOP programu se skládá z následujících tří soutěží:

• TOP 10 ICT
• TOP systémový integrátor
• TOP Professional.

  První dvě soutěže jsou založeny na volbě společností s nejvýznamnější pozicí na trhu v uplynulém roce. Volby se provádí hlasováním oprávněných voličů. Třetí soutěž TOP Professional je soutěží zaměřenou na výběr významných ICT projektů v dané oblasti, kterou v roce 2009 byla vyhlášena pořadateli TOP programu oblast „projektů s inovačním potenciálem ICT“.

TOP 10 ICT

Co je soutěž TOP 10 ICT?
TOP 10 ICT - vlba desítky nejvýznanějších firem zabývajících se dodávkou a službami na trhu informačních a komunikačních technologií.

Hlavním smyslem TOP 10 ICT je zmapovat pozici ICT firem v daném roce na českém trhu. Jedná se o hodnocení společností očima voličů, kteří hlasováním vyjadřují, které společnosti patří podle jejich názoru mezi nejvýraznější a nejznámější na trhu ICT v České republice. Nejde přitom o hodnocení a posouzení kvality, ale o pozicování firem odbornou veřejností, tj. odborná veřejnost určí, které firmy jsou na trhu nejvíce přítomny a jsou vnímány jako výraznější než ostatní. Výsledkem hlasování je začlenění firem do vedoucí desítky, ve které se firma díky hlasům umístila. Firmy podnikající v ICT oboru si tak mohou každý rok otestovat své postavení na trhu a sledovat posuny v soutěžních desítkách.

Výsledky TOP 10 ICT firem roku 2009

Z nominovaných 104 společností byly do první desítky zvoleny tyto ICT společnosti (podle abecedy): 

TOP 10 ICT roku 2009 (abecedně)
AutoCont CZ a.s.
Hewlett-Packard s.r.o.
IBM Česká republika, spol. s r. o.
Microsoft s.r.o.
NESS Czech, s.r.o.
Oracle Czech, s.r.o.
SAP ČR, spol. s r.o.
Sun Microsystems Czech s.r.o.
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
UNICORN, a.s.

 První desítku ICT firem z roku 2008 opustily v roce 2009 dvě společnosti: Adastra, s.r.o. a Logica Czech Republic s.r.o. Obě společnosti se posunuly do druhé desítky ICT firem roku.  Naopak nově se mezi TOP 10 ICT firem v roce 2009 zařadily dvě společnosti:

 • NESS Czech, s.r.o.
 • Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Ve druhé a třetí desítce TOP 10 ICT firem roku 2009 se umístily společnosti (podle abecedy):

Druhá desítka ICT firem roku 2009 Třetí desítka ICT firem roku 2009
Accenture Central Europe B. V. Acer Czech Republic s.r.o.
ADASTRA, s.r.o. Asseco Czech Republic, a.s.
ANECT a.s. Cleverlance Enterprise Solutions a.s.
CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. ČEZ ICT Services, a.s.
ICZ a. s. E.ON IS Czech Republic s.r.o.
IDS Scheer ČR, s. r. o. Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
KOMIX, s.r.o GiTy, a.s.
Logica s.r.o. LCS International, a.s.
Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. NextiraOne Czech s.r.o.
Systems Czech Republic s.r.o TietoEnator Czech s.r.o
  VEMA  a.s.
  ZONER software, s.r.o.

Ve třetí desítce je uvedeno celkem dvanáct společností z důvodu shodných bodů mezi devátým až dvanáctým místem. Do soutěže bylo nominováno ještě 72 společností, které se umístily na dalších místech.

 

Podle stanovených pravidel hlasovalo 145 adresných osob s celkovým počtem 1450 platných hlasů z následujících organizací a konferencí zařazených do TOP programu:

-          ISACA ČR (Information Systems Audit and Control Association Czech Rep. Chapter)

-          Česká společnost pro systémovou integraci

-          Společnost pro projektové řízení

-          Účastníci konferencí Systémová integrace, Fórum eTIME a IT Governance.

Veškeré informace, přihlášky nominovaných společností i kompletní historii předchozích ročníků TOP programu, můžete nalézt na webových stránkách www.hottop.cz .

 TOP Systémových integrátorů

Co je soutěž TOP SI?

TOP SI – volba tří nejvýznamnějších systémových integrátorů, tj. ICT společností, které se nejvíce prosadily na českém trhu systémové integrace a jsou odbornou veřejností považovány za nejvýraznější a nejznámější systémové integrátory v daném roce. Volba má tradici od roku 1999.

Prvních 10 ročníků soutěže se soustředilo na stanovení deseti předních systémových integrátorů roku s právem užívat titul TOP 10 systémový integrátor roku. Současně se každoročně  vyhlašovala i trojice systémových integrátorů s absolutně největším počtem hlasů voličů, tzv. TOP systémový integrátor roku.

Od 11. ročníku TOP programu došlo ke změně volby systémových integrátorů v tom smyslu, že už není volena desítka TOP 10 systémových integrátorů roku. Volba trojice TOP systémových integrátorů roku pokračuje v původní podobě.

TOP systémoví integrátoři budou známi a slavnostně oceněni tradičně až na vyhlášení výsledků soutěží TOP programu v Interhotelu Voroněž dne 4.10.2009.

TOP SI roku 2009

Trojici TOP systémových integrátorů roku 2009 naleznete po jejich vyhlášení 4.10.2009 na www.hottop.cz.

TOP Professional

Co je TOP Professional?

             TOP Professional – ocenění profesionálně vedených projektů. Ocenění uděluje expertní skupina TOP programu. Každý rok je vyhlašováno jiné tématické zaměření projektů - v roce 2009 se jednalo o projekty s inovačním potenciálem ICT.

Ke dni 31.8.2009 bylo expertní skupinou TOP Professional zvolena čtveřice TOP projektů s inovačním potenciálem ICT.  Jedná se o ocenění vysoké profesionality konkrétních nominovaných ICT projektů. Soutěž zaměřená letos do oblasti inovací je konána pod záštitou Evropského roku 2009 „Tvořivosti a inovací“.

 

Projekty byly zkoumány čtyřčlenným analytickým týmem TOP Professional, který tradičně zjišťoval informace o nominovaných projektech jak na straně dodavatelů, tak na straně zákazníků. Výsledky zkoumání zpracované do strukturovaných dotazníků byly poskytnuty expertní skupině jako podklad pro rozhodování o udělení ocenění. Experti na základě těchto podkladů projekty hodnotili podle následujících hledisek:

 • inovační náboj a inovační řád projektu
 • velikost změn a přínosů pro podnikání zákazníka
 • technologická excelence
 • novost a prvenství myšlenek použitých pro řešení projektu
 • načasovanost inovačního projektu
 • vytvoření prostředí, které podporuje další tvořivost, inovaci a adaptabilitu.

TOP Professional „Projekty s inovačním potenciálem ICT“

Název projektu Dodavatel Zákazník

Zákaznická linka ovládaná hlasem (Virtuální operátorka Týna)

ICZ a. s.

T- Mobile Czech Republic a.s.

Manažerský informační systém na MPSV

Hewlett-Packard s.r.o.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Integrovaný revizní a kontrolní systém - IRKS

Siemens IT Solutions and Services, s.r.o.

Česká národní zdravotní pojišťovna

LOGISmart Oborové řešení pro business logistiku

Telefonica O2 Czech Rebublic, a.s.

Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Bratislava

 Soutěž TOP Professional bude dne 17.9.2009 pokračovat prezentací oceněných projektů jejich představiteli před expertní skupinou. Členové expertní skupiny se proto sejdou k vyslechnutí prezentací a konsensuálnímu rozhodování o mimořádně oceněných projektech v rámci těchto prezentací. Dva mimořádně oceněné projekty s inovačním potenciálem ICT budou zveřejněny po jejich vyhlášení dne 4.10.2009 na www.hottop.cz.

Závěrečné slovo

Blahopřání vítězným společnostem

Blahopřeji všem společnostem, které se prosadily mezi elitní umístění. Jedenáctý ročník tradice soutěží TOP programu a hodnocení těch nejlepších voliči napovídá o významu a prestiži ocenění na českém trhu.

Všem společnostem účastnícím se soutěží TOP programu děkuji za jejich aktivitu. Vážím si názorů voličů a rovněž jim děkuji za to, že umožňují dosažení hlavního cíle celé akce, kterým je rozkrýt a zpřehlednit ICT trh u nás. V neposlední řadě mi přísluší z pozice odborného garanta poděkovat pořadatelům za pečlivou organizaci celoročního programu a mediálním partnerům za propagaci a zapojení do programu.

 Kontrola integrity a transparentnosti TOP programu

Komplexní dohled nad průběhem TOP programu s ověřováním integrity a správnosti procesů probíhajících při organizačním zajišťování soutěží a platností výsledků hlasování provedla nezávislá mezinárodní nadace Det Norske Veritas. DNV se zaměřuje především na verifikaci voličů, hlasovacího procesu a kontrolu průběhu sčítání hlasů. Vyjádření DNV o průkaznosti a platnosti výsledků soutěže najdete na výše uvedených webových stránkách TOP programu. 

Konvergence digitálních technologií

V devátém a desátém ročníku TOP programu se projevil silný vliv konvergence digitálních technologií do oblasti tradičních dříve oddělených služeb. Soupeření společností o získání pozic v konvergovaném trhu dostává v poslední době do střetu vedoucí společnosti z dříve technologicky oddělených informačních a telekomunikačních služeb. Další hráči konvergovaného trhu, jako např. poskytovatelé informačního obsahu a mediální společnosti, se zatím do soupeření s informačními a telekomunikačními společnostmi ve větší míře na našem trhu nepouští. Jednoznačným trendem je rozšiřované poskytování konvergovaných digitálních technologicky sjednocených služeb z tradičních oblastí do příbuzných oblastí.  

Vlivem konvergence digitálních technologií dochází ke změně obsahu systémové integrace. Systémová integrace přesahuje hranice ICT a je v době konvergence digitálních technologií chápána jako služba propojující telekomunikační, informační a mediální technologie a jejich informační obsah do jednotného vzájemně provázaného systému. Podstatnou částí systémové integrace je management vzájemných závislostí mezi konvergovanými technologiemi, tedy něco, co nebylo před několika lety v centru pozornosti systémových integrátorů. Konvergované pojetí systémové integrace posunuje do popředí nové hráče na trhu. Jedná se o společnosti, které mají ke konvergovaným technologiím co nejblíže a zasahují co nejširší spektrum digitálních technologií a služeb nad nimi provozovaných. 

Systémová integrace a inovace podnikání zákazníka

Úkoly, které je třeba řešit ve znalostní ekonomice, významně ovlivní budoucí pozice ICT firem a systémových integrátorů. Právě od systémových integrátorů, jako leaderů ICT trhu, očekávají zákazníci rychlé změny v pojetí jejich služeb. Které to jsou?

 1. Schopnost objevení inovačního myšlenky, tedy nalezení změny ve způsobu podnikání zákazníka vytvářející jeho významný náskok před jeho konkurencí.
 2. Schopnost navržení způsobu realizace inovační změny, tj. navržení změny procesů nebo produktů zákazníka.
 3. Schopnost dodávky informačních nebo komunikačních technologií, které inovaci procesu nebo produktu zákazníka umožní zrealizovat, tj. dostat do každodenní praxe.

Takto pojatý inovační cyklus není v podnikání ničím novým. Nové je to, že dosavadní pojetí služeb systémové integrace očekávalo inovační myšlenku jako součást zadání od zákazníka. Dnes je inovační potenciál očekáván od systémového integrátora. Proč? Podívejme se na pozici informatiky a ICT společností vůči jiným oborům.

Vedoucím průmyslem současné doby je digitální ICT průmysl, který umožňuje postavit ICT inovace na dvou základech:

a) Konvergovaná digitální infrastruktura umožňující průběh procesů transparentně v reálném čase i v geograficky vzdálených místech. Je základem pro interakci mezi obchodními partnery.

b) Umělá inteligence, zabudovaná do ICT technologií, umožní aktivní využívání expertních znalostí a jejich dodávku přes konvergovanou infrastrukturu.

Předpoklady pro zvládnutí požadavků zákazníků z nastupující znalostní ekonomiky mají v podstatě jenom aliance spojující hráče zabírající komplexně celý informační řetězec, tj. řetězec od vzniku informačně-znalostního obsahu, přes jeho zabalení do aplikace, dodávku a přenos přes infrastrukturu k příjemci až ke konečné interpretaci a využití. Největší část informačního řetězce zabírají systémoví integrátoři a proto se od nich přirozeně očekává, že aliance vytvoří a vůči svým zákazníkům budou garantovat komplexní dodávku řešení.

Aktualizováno (Čtvrtek, 17 Září 2009 20:11)