Doc. Branislav Lacko,
Certifikovaný projektový manažer IPMA (prezident Společnosti pro projektové řízení)

Obecně o významu certifikace

V současné době se již objevuje v podmínkách výběrových řízení už i na zakázky v oblasi ICT požadavek, aby zájemce o realizaci kontraktu doložil kvalifikaci svých pracovníků doklady, že jsou certifikovanými projektovými manažery, a že firma řídí kvalitně procesy projektového řízení např, podle normy ČSN/ ISO 10 006 –Směrnice pro management jakosti projektů resp. podle modelu CMM-PM nebo též PRINCE2. Řada účastníků výběrovýho řízení je touto skutečností zaskočena.

 Firma, která vyhlašuje výběrové řízení a uvede v jeho podmínkách tyto požadavky, si chce zajistit, že dodavatel dovede řídit projekty kvalitně s využitím uznávaných metod.
 V oblasti projektového řízení rozeznáváme dva druhy certifikačních postupů:
• Certifikaci osob – tj. certifikaci projektových manažerů
• Certifikaci firemních procesů – tj. certifikaci postupů, jak probíhá projekt v příslušné firmě

Oba certifikační postupy se vzájemně doplňují a proto obvykle bývá vyžadováno, aby bylo doloženo, že se firma může prokázat cetifikáty obojího druhu.
 Certifikační program je pobídkou pro projektové manažery řídící projekty a členy projektových týmů nebo řídících týmů projektu, manažery řídící programy, portfolia k rozšíření a zdokonalení jejich znalostí, zkušeností a osobního přístupu. Dále k jejich dalšímu vzdělávání, zvyšování kvality řízení projektů, programů, portfolia a v neposlední řadě i k efektivnímu dosažení cílů projektů, programů a portfolií.
Přínosů certifikace je celá řada.
• U pracovníků řídicích týmů projektu, manažerů řídících projekty, programy, nebo portfolia se jedná o mezinárodně uznávaný certifikát jejich kvalifikace a způsobilosti
• U dodavatelů služeb v rámci řízení projektu, programu nebo portfolia jde o demonstraci profesní kvalifikovanosti a způsobilosti jejich zaměstnanců
• U zákazníků tyto certyfikáty potvrzují získání špičkových profesionálních služeb v rámci řízení projektu.

Certifikace projektových manažerů

Certifikace projektových manažerů je proces zaměřený na posouzení způsobilosti kandidátů řídit projekty, programy a portfolia. Způsobilost je schopnost osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení v příslušném kontextu. Certifikace je ověření takovéto způsobilosti.
Internationa Project management Association prostřednictvím Společnosti pro projektové řízení nabízí v ČR certifikaci projektových manažerů v současné době podle zásad ICB verze 3. (IPMA Competence Baseline). Tato certifikace se opírá v každé členské národní organizaci IPMA o Národní standard kompetencí projektového řízení. Zájemce se může s českým národním standardem seznámit na stránkách Společnosti pro projektové řízení:
http://www.ipma.cz/web/files/narodni-standard-kompentenci-projektoveho-rizeni.pdf

Na stránkách SPŘ (viz www.ipma.cz) se v oddílu “Certifikace”  může zájemce seznámit s podmínkami, cenami za certifikaci,  postupem a dalšími skutečnostmi z hlediska certifikace.

Certifikační schéma podle IPMA rozeznává 4 certifikační stupně:

„A“ – Certifikovaný ředitel projektů (IPMA Level A, Certified Projects Director)
je schopen řídit významné portfolio, nebo program s odpovídajícími zdroji, metodologií a nástroji. Certifikace tohoto stupně se v ČR připravuje od příštího roku.
B“ – Certifikovaný projektový senior manažer (IPMA Level B, Certified Senior Project Manager)  je schopen komplexně řídit projekty (kritéria komplexnosti viz. Sebe-hodnotící test komplexnosti projektového řízení).
„C“ – Certifikovaný projektový manažer (IPMA Level C, Certified Project Manager)
je schopen řídit projekty s omezenou komplexností projektového řízení.
„D“ – Certifikovaný projektový praktikant (IPMA Level D, Certified Project Management Associate) je schopen aplikovat znalosti z projektového řízení jako člen týmu v projektu.

 Pro získání stupně D stačí úspěšně vykonat písemný test, která se skládá ze tří částí:

I. část – Zodpovězení otázek zatržením jedné varianty z nabídnutých odpovědí
II. část – Vypracování písemných odpovedí na položené otázky
III. část – Řešení zadaného príkladu z oblasti projektové praxe (sestavení síťového grafu, výpočty hodnot v síťovém grafu, zpracování ligického rámce, výpočet stavu projektu ze zadaných hodnot podle metody EVM apod.)

Vypracování odpovědí na všechny tři části testu je časově limitováno.

Pro úrovně B a C je potřeba, aby žadatel  kromě testu přiložil zprávu o jednom z projektů, kterého se zúčastnil. Strukturu a rozsah zprávy stanovují pravidla certifikačního procesu. Následně je pak s kandidátem proveden pohovor, kdy zkoušející na základě kandidátových odpovědí vyhodnotí, zda kanditát splňuje podmínky pro udělení příslušného certifikačního stupně.
Ve všech případech se vyžaduje, aby žadatel uvedl svůj profesní životopis, vypracoval samohodnotíci test a vyplnil přihlášku a jiné formální dokumenty pro certifikační proces.
 Poznamenejme, že v USA a v některých státech EU je možno získat certifikát projektového manažera podle kodexu znalosti, který byl vypracován americkým institutem pro projektové řízení PMI (Project Managment Institute). Tento standard je označován zkratkou PMBOK (Project Managment Body of Knowledge). Podle zásad PMI se vydávají certifikaty projektových manažerů ve dvou stupních (PMP- Project Management Professional vyšší stupeň, PMA nižší stupeň).

Certifikace firemních procesů

Zásady pro zajišťování kvality projektů popisuje norma ČSN/ISO 10 006  – Směrnice managementu jakosti projektu, která navazuje na soustavu norem ISO 9000:2000.
 Kvalitou projektu rozumíme skutečnost, jak projekt uspokojuje požadavky „zákazníka projektu“( zainteresované strany ) , kterému (- kterým) je projekt určen.
 Norma ISO 10006 vyjmenovává následující skupiny procesů managementu projektu, které jsou rozhodující pro zajištění jeho kvality:

  • Strategický proces
  • Procesy vztahující se ke zdrojům
  • Procesy vztahující se k zaměstnancům
  • Procesy vztahující se k vzájemné závislosti
  • Procesy vztahující se k předmětu projektu
  • Procesy vztahující se k nákladům
  • Procesy vztahující se k komunikaci
  • Procesy vztahující se k riziku
  • Procesy vztahující se nakupování
  • Procesy vztahující se ke zlepšování projektu

Firma, která se snaží zajistit kvalitní provádění svých projektů, by měla mít zpracovanou firemní směrnici, popisující a definující průběh těchto procesů, zodpovědnost za tyto procesy, kritéria pro hodnocení kvality těchto procesů, formální náležitosti dokumentů, které jsou v rámci těchto procesů zpracovávány, atd.
Certifikaci firemních procesů, spojených s řízením projektů provádějí některé certifikační firmy, které vydávají certifikáty podle souboru norem ISO 9000.
Certikace je také prováděna i certifikačním orgánem SPŘ
Alternativně některé firmy používají pro certifikaci firemních procesů, které jsou spojeny s řízením projektů model CMM.
Model vznikl za základě požadavků ministerstva obrany USA jako podpůrný prostředek pro hodnocení výběrových řízení na projekty vývoje software  u státních zakázek v počátku osmdesátých let. Model byl vytvořen pracovníky Institutu softwarového inženýrství Carnegie Mellon univerzity v Pitsburgu. Vžil se pod označením CMM (Capability Maturity Model) nebo také pod označením SW-CMM, protože později začaly vznikat jeho modifikace pro různé jiné oblasti (PM-CMM pro projektové řízení a další).

 Model definuje firemní procesy v softwarových firmách do pěti úrovní:

• Úroveň 1 – Initial. Na této úrovni dominují nahodilé - ad hoc -  procesy. Software je vytvářen bez firemních pravidel chaoticky, takže se jeho tvorba často dostává do kritických situací. Dosažený úspěch ve vývoji software je důsledkem šťastné náhody a závisí na individuálních schopnostech a znalostech programátorů. Dohodnuté termíny nejsou většinou dodržovány a ukončení vývoje je dosahováno nesmírným heroickým úsilím na konci projektu. Celkové náklady na projekt jsou sečteny po ukončení vývoje a zvažují se jako důsledek vývoje a nutných výdajů. O kvalitě software se sice hovoří, ale nijak se nezajišťuje. Každý spoléhá na toho druhého, že  kvalitu zajistí.

• Úroveň 2 – Repeatable. Opakovaně se dosahuje dobrých výsledků. Firma využívá základních postupů projektového řízení, ale z projektu na projekt se přenášejí jen některé úspěšné prvky řízení. Nicméně intuitivně zaběhané procesy a povědomí, že je potřeba pracovat kvalitně, vytvářejí dost stabilní prostředí pro udržení přijatelné úrovně jakosti softwarových produktů. 

• Úroveň 3 – Defined. Software je vyvíjen podle předem stanoveného postupu, metodicky, plánovitě, s využitím pokročilého projektového řízení s cílem, dosáhnout vypracování požadovaného software v čase, s rozpočtovanými náklady a disponibilními zdroji. Provádí se pravidelné vyhodnocování odchylek od plánu a přijímají se opatření ke krácení termínů jednotlivých činností, aby software byl dodán v čas. O kvalitu produktů a služeb se s ohledem na zákazníky explicitně usiluje, proto kvalita softwaru je dodržována na velmi dobré úrovni a má tendenci vykazovat určité zlepšování. 

• Úroveň 4 – Managed. Firma má všechny procesy jasně definovány a stanoven pro ně postup měření, který vyhodnocuje jejich podíl a efektivitu při tvorbě software. Zjištěné charakteristiky procesů jsou postupně upravovány tak, aby se firma přizpůsobila měnícím se podmínkám trhu, aniž by to mělo dopad na jakost vyvíjeného software, jehož kvalitativní parametry jsou firmou cílevědomě stále zvyšovány a dosahují vysoké úrovně.

• Úroveň 5 – Optimizing. Neustálá zpětná vazba ovlivňuje následné softwarové projekty tak, aby se firemní  procesy neustále zlepšovaly a dosahovaly předem definovaných, optimálních parametrů. Firma dosahuje trvale špičkové jakosti aniž by náklady na kvalitu softwaru měly dopad na hospodaření firmy. Naopak, garantovaná kvalita software usnadňuje jeho  prodej. 
 
V ČR zatím žádná instituce nenabízí certifikace procesů podle CMM-PM modelu, ale v USA je tento model pro certifikaci v oblasti SW velmi rozšířen, zejména v důsledku požadavků DoD.

Očekávaný vývoj

 Zvyšující se důraz na kvalitu řízení projektů logicky povede k situaci, kdy se budou ve stále větším počtu výběrových řízení objevovat podmínka prokázání certifikace zúčastněných projektových manažerů a podmínka prokázání schopnosti řídit kvalitně procesy projektového řízení ve firmě podle normy ISO 10 006.
 Je zajímavé že dosud jen velmi málo IT firem projevilo vyslalo k certifikaci své projektové manažery ve větším počtu, přestože certifikace odborníků v oblasti IT je z cela běžnou viz oblasti počítačových sítí (NOVEL) a mnoha programových produktů od firem Microsoft, Oracle a dalších.  
Firmy by měly využít současného stavu, kdy pokles zakázek umožňuje, aby firma využila takto získaného časového prostoru svých zaměstnanců na vzdělávání a následnou certifikaci a zároveň navrhla a nastavila procesy řízení projektů tak, aby vyhovovaly požadavkům kvality řízení projektů podle normy ISO 10 006.
V okamžiku, kdy nastane oživení celosvětové ekonomiky, už na takové záležitosti nebude čas, takže řada firem nebude dostatečně konkurenčně schopná.

 

Aktualizováno (Pondělí, 19 Říjen 2009 13:20)